Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 octombrie 2018

SAPS, până în 2020


Adrian-PinteaAPIA informează că Ministerul Agriculturii a reuşit să obţină o prelungire a aplicării SAPS până în anul 2020, care se va acorda împreună cu celelalte scheme de plată propuse de noua refor­mă: înverzirea, tinerii fermieri, fermele micii şi sprijinul cuplat de producţie (de genul celui acordat in prezent la ovine).

„Săptămâna trecută a avut loc, la Bruxelles, cea de-a 3232-a reuniune a Consiliului Uniunii Europene – Agricultură şi Pescuit. Delegaţia României a fost con­dusă de Achim Irimescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Scopul întâlnirii l-a constituit adop­­tarea mandatului Consiliului privind Pachetul legislativ pentru reforma PAC, în vederea demarării trialogului cu Parla­mentul European şi Comisia Europeană în 11 aprilie. Astfel, Consiliul a supus aten­­ţiei miniştrilor acele elemente cu ca­racter politic, esenţiale în vederea atin­gerii unui acord între statele membre UE, precum: sistemul de plată pe suprafaţă, fle­xibilitatea între piloni, schema de înverzire, schema pentru sprijin cuplat, cotele de zahăr. Pentru România au fost de maxim interes următoarele puncte: posibilitatea menţinerii SAPS ca plată tran­zitorie pre­mergător trecerii la SPS, o alo­care mai importantă pentru sprijinul cuplat, posi­bilitatea revizuirii deciziei de transfer de fonduri între piloni, flexibiliza­rea şi o mai bună adaptare a cerinţelor de înverzire la specificul naţional, prelun­girea regimului de cote la zahăr, mărirea sprijinului pentru infrastructura zonelor forestiere.

Deşi negocierile s-au concretizat cu o creştere a sprijinului cuplat de la 10% la 12% din anvelopa financiară naţionala pentru plăţile directe, România va conti­nua să-şi susţină poziţia iniţială, de extin­dere a procentului până la 15%, procent propus şi de către Parlamentul Euro­pean. O flexibilitate mai mare de revizui­re a deciziei statului membru în ceea ce priveşte transferul dintre piloni repre­zintă, de asemenea, un mare câştig al negocierilor.

La plata pentru înverzire – subiect cu pronunţat caracter politic, s-a reuşit redu­cerea procentului destinat zonelor de interes ecologic de la 7% la 5% şi, creş­terea acestuia până la 7% abia în anul 2018 şi doar în urma unei evaluări a Co­misiei, care să ia în considerare impac­tul asupra mediului, veniturile fer­mierilor şi producţia agricolă” ne-a expli­cat Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.

De asemenea, conform aceleiaşi surse poziţiile ferme ale statelor membre au determinat reducerea procentului sanc­ţiunii pentru înverzire de la peste 100%, cum a fost propus iniţial de către Co­misia Europeana, la 25% din plata efec­tuată. Totodată, prin excluderea cri­te­­riilor de înverzire din cerinţele de bază aferente unor măsuri de dezvoltare ru­ra­lă cu plata pe suprafaţă, la calculul pier­derii de venit nu se va deduce plata pen­tru înverzire. „Sistemul cotelor de zahăr a fost prelungit până în anul 2017. Pentru infras­tructura zonelor forestiere s-a obţi­nut o creştere a intensităţii sprijinului de 25 puncte procentuale, de la 75% la 100%. Cel mai important punct obţinut îl re­prezintă introducerea unei noi preve­deri care să permită compensarea dife­ren­ţei nivelului de plăţi directe în compa­raţie cu statele membre aflate peste me­dia UE. Propunerea aparţine Româ­niei şi reprezintă o soluţie agreată de Con­siliu şi Comisie referitor atât la asigu­rarea unei convergenţe externe mai echi­tabile între statele membre UE, cât şi în ve­de­rea sprijinirii financiare a fermierilor în mod proporţional condiţiilor noii reforme”, concluzionează Pintea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Mai multe articole de la Uncategorized