Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

23 octombrie 2018

La Tomşani, în prim-plan: şcoala


Autorităţile locale, cadrele didac­ti­ce, sătenii comunei Tomşani au săr­bă­torit, cu multă satisfacţie, un eveni­ment deosebit de important pentru via­ţa comunităţii: 50 de ani de la înfiin­ţa­rea primei clase de gimnaziu din comună.

Prin Reforma învăţământului din 1948, Şcoala Tomşani a rămas doar cu patru clase primare, învăţământ obli­gatoriu.

Elevii care doreau să continue învăţătura parcurgeau pe picioare, zilnic, 4-5 km la şcolile de 7 ani din comunele Costeşti, Foleşti de Sus, Măldăreşti sau Horezu.

Dar, din septembrie 1961, învă­ţă­mântul de 8 ani a devenit obligatoriu, ceea ce a determinat înfiinţarea şco­lilor de 8 ani şi în comunele Tomşani şi Foleşti de Jos.

Într-o sală arhiplină erau prezenţi absolvenţi ai gimnaziului Tomşani care locuiesc şi lucrează în prezent în co­mună, dar şi în oraşele Constanţa, Pi­teşti, Râmnicu-Vâlcea etc., cadre di­dac­tice, reprezentanţii autorităţilor locale, ai ISJ Vâlcea.

Directoarea Şcolii de 8 ani Tomş­ani, Teodorescu Maria, a deschis şi condus adunarea, dovedind autentice abilităţi de comunicare pedagogică. Ros­tind cuvântul de „bun venit”, a ţinut să precizeze că iniţiativa acţiunii îi apar­ţine profesorului Ion Armăşescu; a relevat totodată importanţa şcolii pen­tru comunitate şi eforturile susţi­nu­te ale unei generaţii de cadre didac­tice, pătrunsă de spiritual haretian, pentru luminarea fiilor comunei.

Primarul comunei, inginer-jurist, Pear­cu Dumitru, absolvent al gimna­ziu­lui din comună, a lăudat activitatea ca­drelor didactice şi a relevat preo­cu­pă­rile majore ale Primăriei pentru crearea condiţiilor materiale în vederea realizării unui învăţământ performant în localitate.

Reprezentantul ISJ Vâlcea, ins­pec­tor Vasile Ion, impresionat de ini­ţia­tivă, a remarcat colaborarea efici­entă între reprezentanţii Primăriei şi ca­drele didactice pentru realizarea de­zideratelor educaţiei la nivelul ce­rinţelor contemporane.

Octogenarul profesor de mate­ma­tică, Armăşescu Ion, a evocat con­vin­gător cum s-a format colectivul di­dactic (primul director fiind Dia­co­nes­cu Ion, iar dumnealui – primul diri­gin­te), eforturile susţinute ale profesorilor, părinţilor şi Primăriei pentru cons­trui­rea unei locaţii corespunzătoare, în nu­mai doi ani, activitatea susţinută pen­tru pregătirea matematică a ele­vilor, de rezolvare a problemelor din Gazeta matematică şi fizică, rezul­ta­tele notabile la admiterea în licee şi şcoli profesionale, la concursurile cul­turale, organizarea de excursii, vizite etc., apreciază preocuparea colec­ti­vu­lui didactic ce a urmat de a preluat tot ce a fost valoros, de a sincroniza acti­vitatea desfăşurată cu cerinţele tim­pu­lui, stimulând diversitatea şi creaţia.

Documentarul realizat de condu­ce­rea şcolii, prin imaginile proiectate şi explicate, a evidenţiat preocuparea as­cendentă pentru crearea condiţiilor pen­tru educaţie, culminând cu reali­za­rea unei clădiri moderne prin grija primarului comunei.

Participanţii la dezbateri, Popa Cos­­tică (profesor), Caliciu Victor (in­gi­ner), Smedescu Păun (economist), Ghen­­cea Valerică, Frumuşelu M. (pro­fe­­sor), Teodorescu Maria (director), Pear­cu Dumitru (primar), Bădescu Ni­co­lina (profesor), Tomescu Dorina (edu­catoare) au evocat întâmplări pline de farmec din timpul activităţii şco­lare, un capitol special repre­zen­tându-l lecţiile de matematică, carac­te­rul lor practic care a dat durabilitate cu­noştinţelor, pregătirea suplimentară – fără plată – la şcoală, la domiciliul ele­vilor sau al profesorului „neobosit” şi „neastâmpărat” Ion Armăşescu, com­petent şi eficient în tot ce între­prin­dea, ilustrând prin fapte ceea ce sus­ţinea şi în prezenta adunare: „Oriun­de şi oricând, o instituţie de un grad superior de educaţie şi instrucţie înseamnă un viitor mai luminos, mai decent şi mai sigur pentru generaţiile unei comunităţi” căci „Fără setea de cultură, un popor e o gloată, nu o oaste”. (N. Iorga).

Ca unul dintre cei care au vibrat la bucuriile şi durerile tomşănenilor, profesorul Ion Armăşescu şi-a permis, pe structura unui clasic şi veritabil „Testament” să spună:

„Urmaşilor mei tomşăneni

Las vouă moştenire

Creşterea setei de cultură

Şi a locurilor proslăvire.”

În acest context, inginerul Caliciu Victor a propus adunării şi autorităţilor locale, din iniţiativă proprie, spontan, să i se acorde profesorului Ion Armă­şes­cu titlul de „cetăţean de onoare al co­munei”, propunere susţinută de în­trea­ga adunare, receptată de primarul comunei.

A urmat o masă de sărbătoare la Pensiunea Evrica, cu preparate proas­pete şi gustoase, într-un decor mirific, participanţii şi-au depănat şi alte amin­tiri de suflet, stimulate de o veritabilă ţuică de prună şi de prezenţa fru­moa­sei patroane.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: