Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

19 august 2018

Justificarea unor scutiri de taxă pe valoarea adăugată


finante_sediu_latÎn articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor, persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), prin­cipalele prevederi legale privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevă­zute la art. 143 alin. (1) lit. a)- i), art. 143 alin. (2) şi art. 144 indice 1 din Le­gea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.222/2006.

Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. a) (exportul de bunuri) din CF se justifică de către exportator cu factura, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din CF, sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacţie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export şi cu unul din următoarele documente:

– certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau

– exemplarul 3 al documentului de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire.

Scutirea de taxă pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale achiziţionate din România sau din alte state membre ori importate de către clientul care nu este stabilit în România, se justifică de prestatorul serviciilor cu următoarele documente:

– contractul încheiat cu clientul care nu este stabilit în România;

– factura pentru serviciile de prelucrare efectuate, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din CF;

– copie de pe unul dintre următoarele documente: certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul decla­raţiei vamale de export pe cale elec­tronică sau exemplarul 3 al documen­tului de export pe suport hârtie, certi­fi­cat pe verso de biroul vamal de ieşire.

Scutirea de taxă pentru prelu­cra­rea bunurilor mobile corporale impor­tate de către prestatorul de servicii, se justifică de prestator cu următoarele documente:

– contractul încheiat cu clientul care nu este stabilit în România;

– factura pentru serviciile prestate, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din CF;

– autorizaţia de perfecţionare activă în sistem de rambursare;

– declaraţia vamală pentru regimul vamal de perfecţionare activă în sistemul de rambursare;

– dovada exportului/reexportului bunurilor rezultate în urma prelucrării, care confirmă că acestea au părăsit teritoriul vamal comunitar, reprezen­tată de unul dintre următoarele docu­mente: certificarea încheierii operaţiu­nii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică sau exemplarul 3 al documentului de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire.

În situaţia livrărilor intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru, dacă inspecţia fiscală a constatat că pe factură este înscris eronat codul de TVA al beneficiarului, pentru acordarea scutirii de TVA se va permite în timpul controlului corectarea facturii de către furnizor şi se va verifica validitatea codului de TVA al beneficiarului de către organele de inspecţie fiscală.

Atenţie! Factura va fi ataşată de către furnizor facturii iniţiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se operează corecţia.

*

Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2230/2011 pri­vind modificarea şi completarea Ins­truc­ţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) şi art. 144 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi com­pletările ulterioare, aprobate prin Ordi­nul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2.222/2006.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)