Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

19 august 2018

Certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea fiscală a TVA pentru proiecte finanţate din instrumente structurale


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii beneficiari ai proiectelor finanţate prin programe operaţionale că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele prevederi ale actului normativ.

Procedură

Procedura stabilită prin actul normativ menţionat se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management a programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiec­ti­vului convergenţă, rambursarea cheltuielilor eligibile, repre­zentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente struc­turale, numai pentru proiectele depuse după data de 1 ianuarie 2012.

În vederea rambursării cheltuielilor eligibile menţionate, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar.

Organul fiscal competent din subordinea ANAF, este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală solicitantul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

Depunerea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA

Pentru certificarea declaraţiei pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată, solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatatea de management, Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau care poate fi descărcat de pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire, pe suport electronic însoţit de formularul editat de persoana impozabilă, semnat şi ştampilat în trei exemplare, din care, după certificare, un exemplar se depune la autoritatea de management şi un exemplar rămâne la solicitant.

Certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA

În vederea certificării declaraţiei, organul fiscal va verifica în Registrul contribuabililor, dacă solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul Fiscal, în perioada în care au fost efectuate toate achiziţiile ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie.

În situaţia în care, solicitantul nu are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal în întreaga perioadă la care se referă facturile înscrise în declaraţie, organul fiscal emite, de îndată, Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, pentru toate facturile înscrise în declaraţie.

În situaţia în care, unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, organul fiscal transmite declaraţia, organului de inspecţie fiscală competent.

În urma constatărilor ca urmare a cercetării la faţa locului înscrise într-un proces verbal, organul de inspecţie fiscală emite certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare. În certificat se înscriu numai facturile pentru care taxa este nedeductibilă, potrivit legii, sau nu se înscrie nicio factură pentru situaţia în care taxa aferentă tuturor facturilor este deductibilă.

Important! Organul fiscal emitent nu răspunde de realitatea şi eligibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor din facturile înscrise în Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)