Camera Deputaților a decis: AGA rămân interzise aleșilor!

Camera Deputaţilor a adoptat , pe 16 mai, proiectul de lege refe­ritor la incompatibilităţi, ca urmare a cererii de reexaminare a preşe­dintelui Klaus Iohannis, stabilind că funcţiile de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de CJ sunt incompatibile cu cea de re­prezentant în AGA în cadrul so­cie­tăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unor socie­tăţi, cu excepţia cazului în care aceştia nu sunt retribuiţi. Deputaţii au adoptat aceste modificări cu 175 voturi ”pentru”, 24 ”împotrivă” şi 60 de abţineri.
Potrivit celor adoptate, “func­ţiile de primar şi viceprimar, primar al municipiului Bucureşti, preşe­dinte şi vicepreşedinte al Con­sil­iu­lui Judeţean sunt incompatibile cu funcţia de preşedinte, vicepre­şe­dinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cen­zor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr.31/1990, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la re­giile autonome de interes naţio­nal, la companiile şi societăţile naţ­ionale, precum şi la instituţiile pu­blice, cu excepţia reprezen­tanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile regle­mentate de Le­gea nr.31/1990, a mem­­brilor în con­siliile de ad­mi­nis­tra­ţie a uni­tăţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi a spitalelor administrativ-teritoriale”.
Totodată, activitatea desfăş­u­rată de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al mu­nici­piului Bucureşti, preşedinte şi vice­preşedinte al Consiliului Judeţean, în calitate de membru al consiliului de administraţie al unei activităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-terito­rială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat sau con­fesional şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor repre­zentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ teritoriale, nu este retribuită.
De asemenea, activitatea des­f­ă­­şurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate de membru al consiliilor de ad­mi­nistraţie al unei activităţi eco­no­mice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de în­văţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, nu este retribuită.
Deputaţii au abrogat preve­de­rea potrivit căreia funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi vicep­rimar al municipiului Bucu­reşti, preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean este in­com­pa­tibilă cu funcţia de consilier local.
Preşedintele a solicitat reexa­minarea legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 pri­vind unele măsuri pentru asi­gu­rarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, pre­venirea şi sancţionarea corup­ţiei pe motiv că intervenţiile legis­la­tive nu trebuie să afecteze substanţa regimului in­compatibilităţilor. Po­trivit preşedintelui, ”aceste inter­venţii trebuie să fie realizate într-o modalitate clară, previzibilă şi prin excluderea posibilităţii unei interpretări care să genereze o practică neunitară”. Camera Deputaţilor este for decizional.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Cuvinte cheie

Caseta redactionala

Preşedinte de Onoare: Ioan Barbu
Director onorific: Lilian ZAMFIROIU
Director general: Sorin Alexandru Barbu
Director general adjunct: Elena Grigorescu
e-mail: office@curierul.ro
Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu
e-mail: publicitate@curierul.ro
Redactor Șef (valentinmateescu@curierul.ro):
Valentin Mateescu
Corespondent Germania: Dr. Christian Pelshenke
Tehnoredactor (tehno@curierul.ro):
Mădălin-Alexandru MOJOIU
Redactori de rubrică (redactia@curierul.ro):
Anamaria Constantinescu, Sebastian Iulian Cîrciu, Marius Constantin Ciutacu
Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România
Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;
Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;
www.curierul.ro
www.curieruldevalcea.ro
www.curieruldevalcea.com
ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597

Calendar

aprilie, 2018
L Ma Mi J V S D
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30