Go to ...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

filme porno
filme online
xnxx
xxnx
xxnxx
xxnxnxx

Curierul de Vâlcea on YouTubeRSS Feed

22 septembrie 2018

Ajutoare pentru fermierii loviţi de iarnă


BADELE_FLORELAşa cum vă anunţam şi în ediţiile noastre anterioare, perioada de iarnă a compromis numeroase dintre afacerile agricole din judeţul nostru. Cum situaţia a fost una generalizată pe teritoriul întregii ţări, Ministerul Agriculturii a trecut la o inventariere detaliată şi atentă a tuturor celor pen­tru care sezonul rece a adus pagube şi pierderi. Astfel, după centralizarea da­telor venite din teren, MADR are pre­gătit deja un proiect de lege în acest sens.

Pe această temă, Florel Bădele (foto), direc­torul Direcţiei Agricole, aduce mai multe detalii lămuritoare: „Ca urmare a căderilor masive de ză­padă din lunile ianuarie – februarie 2012, suprafeţe semnificative de sp­a­ţii protejate, respectiv sere şi solarii, au fost afectate în ceea ce priveşte materialele de rezistenţă şi cele de acoperire. La solicitarea Mi­nis­terului Agriculturii şi Dezvoltării Ru­rale, direcţiile agricole judeţene au rea­lizat inventarierea şi evaluarea pa­gu­belor. Din centralizarea datelor, situaţia se prezintă astfel: au fost afectaţi peste 2.950 producători agricoli, din care 79 sunt deţinători de sere, au fost afec­ta­te sere şi solarii din 31 judeţe la ni­ve­lul materialelor de acoperire. Pentru sere şi solarii s-au înregistrat urmă­toa­rele pagube: 1.356.699 mp gea­muri sparte pentru sere şi 2.556.512 mp folie plastic ruptă pentru solarii.

Pentru a reduce impactul acestor pierderi asupra activităţii producă­to­rilor de legume, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pen­tru alocarea de sume compen­sa­torii prin acordarea unui ajutor de mi­nimis care să compenseze valoarea estimativă a pagubelor produse la materialele de acoperire a spaţiilor protejate”.

Potrivit sursei citate, ajutorul se acordă în conformitate cu regula­men­tul CE nr.1535/2007, iar cuantumul maxim nu depăşeşte echivalentul în lei a 7.500 euro pe beneficiar, adică 33.000 lei. Schema de ajutor de minimis se acordă următoarelor categorii de beneficiari: producători agricoli – persoane fizice, producători agricoli – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice etc.

„Prin schema de minimis, se pro­pune un cuantum de: pentru produ­că­tori agricoli persoane fizice: 18 lei/mp pentru geam şi 2,25 lei/mp pentru folie plas­tic ( pentru celelalte categorii de be­­neficiari: 24 lei/mp pentru geam şi 3 lei/mp pentru folie plastic). De ase­menea, MADR alocă sume com­pen­satorii la valoarea reală a pieţei pentru pro­ducătorii agricoli cu statut juridic. Pen­tru producătorii agricoli persoane fizice, cuantumul sumelor compensa­to­rii alocate este diminuat cu 25%, dat fiind că aceştia nu sunt plătitori de TVA. Resursele financiare necesare apli­­cării schemei de ajutor de minimis, regle­mentată prin aceas­tă hotărâre, sunt de 8,52 mil. lei (circa 1,9 mil. euro) şi se asigură de la bu­ge­tul de stat în limita prevederilor bugetare acordate MADR. Proiectul de Hotărâre de Gu­vern se află în pro­ces de avizare în re­gim de urgenţă la ministerele aviza­toa­re. Termenul limită de depunere a ce­re­­rilor de spri­jin financiar la direcţiile agri­cole jude­ţene este 29 iunie 2012, dată după care vor fi făcute plăţile că­tre bene­ficiari”, concluzionează Bădele.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)